อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ

ชื่อ-สกุลเดิม  : นายไพฑูรย์ อ่อนบัว (อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ)
วัน เดือน ปี เกิด  :  1 กันยายน พ.ศ. 2514
สถานที่เกิด   :  จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษา  :
– ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหัวกรด มัธยมต้น โรงเรียนมัธยมวรนารถวิทยา
– มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
– ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการศึกษาโหรศาสตร์
– เริ่มระหว่างที่ศึกษาในระดับมัธยม 4 ใช้เวลาหลังเลิกเรียนไปอ่านตำราพรหมชาติที่หอสมุดแห่งชาติ ระยะต่อมาก็ไปเรียนที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และศึกษาตำราโหราศาสตร์ ของหลวงวิศาลดรุณกร
– ปีพ.ศ. 2534 หมอลักษณ์เริ่มศึกษาวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) กับครูคนแรกคือ พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา อาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยคนแรกคือ อ.พัฒนา พัฒนศิริ ครูโหรโบราณคนแรก คือ อ.ชุก โทนมณี ทั้งยังศึกษาตำราของอ.เทพ สาริกบุตร ไปด้วย
อาชีพ   :
– รู้จักกันดีในนามของ “หมอลักษณ์ฟันธง” นักพยากรณ์ ประจำที่ศูนย์อนุรักษ์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทย sbobet